Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Elaborat geodetskih radova
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Elaborat geodetskih radova

Da bi određeni objekat koji je sagrađen, bio i tehnički primljen, potrebno je da se uradi specifikacija posebnih delova. Na taj način se precizno utvrđuje i definiše koliko postoji posebnih delova, koje su njihove površine i koje su im namene.

elaborat geodetskih radova

 

Navedimo jedan primer. Kupili ste plac, na njemu ste sagradili porodičnu kuću i sada vam je neophodna usluga geometra – geodetskog biroa – geodetske agencije, da bi se izvršilo snimanje, to jest ucrtavanje tog objekta.

Elaborat geodetskih radova - iskustva

Nakon postupka ucrtavanja objekta, sačinjava se elaborat koji se predaje nadležnom katastru nepokretnosti. U katastarske planove se ucrtavaju, pored same parcele i objekta na njoj, još i podzemni vodovi, to jest sve postojeće instalacije koje dolaze do tog objekta.

Pošto se obratite stručnim licima, oni će izaći na teren, i obaviće potrebna geodetska merenja. Posle svega toga, sačinjava se elaborat geodetskih radova, i on predstavlja važan deo dokumentacije kod tehničkog prijema objekta.

Geodetska snimanja se vrše kada neki objekat nije još uvek evidentiran u katastru nepokretnosti, pri čemu vlasnik želi da ima upotrebnu dozvolu. Nakon toga slede postupak legalizacije, knjiženje vlasništva, a osim spomenutog, vlasnici objekata žele da dokažu vlasništvo zbog kupoprodaje nekretnine, zakupa, nasleđivanja, stavljanja objekta pod hipoteku i drugih situacija.

Geodetski se snimaju različiti objekti, kao što su poslovni objketi, stambene zgrade, kuće i slično, i taj posao se obavlja na terenu. Nakon snimanja se obrađuju prikupljeni podaci premeravanja, pa se sastavlja elaborat geodetskih radova.

elaborat geodetskih radova cena

 

Tako izrađen elaborat se predaje u nadležni katastar nepokretnosti. Pošto se elaborat preda, vlasnik objekta može da dobije rešenje o kućnom broju, to jest, da prijavi prebivalište na toj adresi.

Zanimljivo je istaći da nijedan objekat zvanično ne postoji, iako je izgrađen, sve dok se ne ucrta u katastarske planove. Iz svega navedenog sledi, da je osnovna uloga geodetskih snimanja, i izrade elaborata geodetskih radova u tome da se izvrši uknjižba kao i da se ostvare stvarna prava nad novoizgrađenim objektima.

Šta treba da sadrži elaborat o geodetskim radovima?

Navešćemo prvi slučaj, a to je porodična kuća do trista metara kvadratnih. Tada nam je neophodno:

- Zapisnik snimanja detalja

- Skica posebnih delova objekta

- Skica održavanja

- Zapisnik o izvršenom uviđaju

- Specifikacija posebnih delova objekta.

Navedena je situacija gde vlasnik zahteva upis svih posebnih delova.

U praksi se dešava da vlasnik ne zahteva sve gorepomenuto, pa tada elaborat sadrži manje delova. Pored toga, postoji slučaj gde vlasnik nekretnine zahteva upis svojine na objektu, umesto državine.

Takođe, dešava se da je izgrađen nov objekat, koji je izvan postojećeg gabarita objekta. Imamo i situacije gde nije snimljena zgrada, a vlasnik zahteva upis stana ili nekog drugog dela objekta.

Stambene zgrade se često nadograđuju. Takva zgrada može već biti upisana u katastar nepokretnosti, a sada se uvode promene.

Elaborat geodetskih radova – cena:

Svaki objekat predstavlja zasebnu jedinicu, jer ima drugačije karakteristike. Zbog toga je veoma nezahvalno davati paušalne cene, već je najbolje da pozovete stručna lica da izađu na teren i da utvrde konkretnu situaciju.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta.