IMG bus advertising Srbija

5.0 | 7 ocena
Ulica: Bulevar kralja Aleksandra 86
Grad: Beograd
Opština: Zvezdara
IMG bus advertising Srbija
Telefon: 011/
www.img-b1.rs

O nama

INFO MEDIA GROUP

Info Media Group agencija je deo regionalne OOH grupacije koja je srpskom tržištu donela unapređenu verziju već ustanovljene usluge i komunikacionog kanala – bus oglašavanje, prilagođenu potrebama lokalnog tržišta. Raspolažemo sa jedinstvenom nacionalnom mrežom vozila gradskog prevoza sa širokim portfoliom pojedinačnih usluga, a sve to podržano regionalnim iskustvom I ekspertizom i stručnim, lokalnim prodajnim timom.

Tri osnovna pravca komunikacije putem vozila gradskog prevoza su:

 • oglašavanje u unutrašnjosti vozila  (plakati, svetleći panoi, hengeri, potpuno brendiranje unutrašnjosti vozila folijom ili specifično brendiranje)
 • oglašavanje na spoljašnjosti vozila gradskog prevoza.
 • sprovođenje promocija

Reklama unutar vozila je vidljiva publici koju čini preko 75% građana. Unutrašnjim brendiranjem vozila targetiramo slobodno vreme koje naši sugrađani provedu na putu do posla, škole, prijatelja, a koje u proseku traje 22 minuta po vožnji i omogućava isto toliki kontakt sa reklamom. U 83% slučaja putnici po izlasku iz vozila obave neku vrstu kupovine u roku od 10 minuta.

Ova vrsta medija omogućava detaljno informisanje putnika o proizvodima, popustima, članskim kartama i ostalim korisnim i zanimljivim podacima.

Reklama na spoljašnjosti vozila u proseku pređe 300 km dnevno tokom 18 sati boravka u saobraćaju i vidljiva je svim građanima. U mogućnosti smo da ponudimo oglasni prostor najnovijih vozila u gradskom saobraćaju Beograda, kao i brendiranje zadnjeg stakla novosadskih autobusa.
Info Media Group nije samo provajder, već čitav tim marketing eksperata koji vam stoji na raspolaganju i koji svojim znanjem i iskustvom može da vam pomogne u kreiranju najprimerenije kampanje u pogledu obima, broja vozila, površina i vremena, ali i u kreativnom oblikovanju i prilagođavanju vaše brend poruke specifičnostima bus medija.

Poverenje nam je poklonio značajan broj renomiranih klijenata koji su putem vozila gradskog prevoza iskomunicirali svoju ponudu, brend proizvod/uslugu ka targetiranom delu populacije.

Principi kojima se rukovodimo u poslovanju podrazumevaju profesionalan pristup, operativnu efikasnost I izgradnju kvalitetnih, dugoročnih odnosa sa partnerima, saradnicima i klijentima.

Ponuda naše grupe se stalno unapređuje i razvija, zato što smo uvek u potrazi za novim, atraktivnim, pristupačnim, fokusiranim medijskim potencijalima koji će biti adekvatno mesto susreta Vaseg brenda i Vase ciljne grupe.

INFO MEDIA GROUP

Info Media Group, part of the regional OOH Group, has introduced to the Serbian market bus advertising as an improved version of already established service and communication channel, adapted to meet the needs of the local market. We have access to a unique national network of public transport vehicles with wide portfolio of individual services, supported by regional experience and expertise, and a professional local sales team.

Three major directions of communication via public transport vehicles include:

 • advertising inside public transport vehicles  (posters, illuminated panels, hangers, full indoor vinyl branding of vehicles, or special branding)
 • advertising on the outside of public transport vehicles
 • organization of promotions

An advertisement placed inside a vehicle is publicly visible to more than 75% of the population. Indoor branding is aimed at the amount of leisure time our fellow citizens spend commuting to their work, school, friends, which typically takes 22 minutes per ride, and represents the amount of time they spend exposed to the advertisement. The statistics show that 83% of passengers make a purchase within 10 minutes of leaving the vehicle.

This type of advertising medium provides passengers with detailed information about products, discounts, membership cards, and other useful and interesting information.

An advertisement on the outside of a vehicle typically travels 300 km per day during 18 hours in transit, and is visible to everyone. We can offer you advertising space on newly obtained public transport vehicles in Belgrade, and rear window wrap of buses in Novi Sad.

Info Media Group is not only a provider. Our whole team of marketing experts is at your disposal to help you with their knowledge and experience in creating the campaign that best suits your needs, not only by choosing the right volume, number of vehicles, space and time, but also by creative shaping and adapting your brand message to specific characteristics of bus advertising.

We have earned the trust of a significant number of renowned companies which, by means of public transport vehicles, managed to communicate their offer, product or service brand to their target audience.

Governing principles of our business include professional approach, operational efficiency and creating and maintaining quality, long-term relationship with our partners, associates, and clients.
Our group's offer is constantly developing and improving, which is why we are always in search of new, attractive, accessible, and focused media potentials that would create the appropriate meeting point for your brand and your target group.


ZAŠTO

Oglašavanje u i na vozilima javnog gradskog prevoza omogućava 97 % pokrivenosti ukupne populacije u sredinama sa javnim prevozom. Plasman i vidiljivost poruke može biti usmeren ka svim ili odabranim ciljnim grupama korisnika. 83 % putnika obavi kupovinu u 10 minuta po izlasku iz prevoza. Ne može da se ignoriše – da se zaklopi kao kompjuter, isključi kao telefon ili promeni kao tv kanal. Uzimajući u obzir sve navedene podatke, možemo da zaključimo da su potrošači proizvoda velikim delom korisnici gradskog prevoza, te je bus advertising logičan izbor kanala komunikacije.

U sklopu ponude je uračunat paket po principu “sve na jednom mestu” i to:

 • zakup oglasnog prostora,
 • štampa folije/plakata,
 • oslikavanje (lijepljenje) autobusa/postavka plakata,
 • laminacija (zaštita folije) plakata,
 • garancija na foliju/plakat u slučaju oštećenja za vrijeme trajanja Ugovora
 • održavanje folije/plakata
 • skidanje folije/plakata po isteku Ugovora.


Spoljašnje brendiranje

Spoljašnje brendiranje vozila podrazumeva uslugu total spoljnog brendinga vozila iz naše mreže, presvlačenjem kompletnog vozila raznim vrstama folija prema idejnom rešenju klijenta.


Unutrašnje brendiranje

 • Kampanje klijenata u unutrašnjosti vozila moguće je realizovati korišćenjem raspoloživih površina za brendiranje u samim vozilima u zavisnosti od vrste i tipa vozila.
 • Osnovnu ponudu predstavljaju klasični plakati, bus indoor standardi, bus indoor backlight, uspravni, postavljeni u razdelnicima po segmentima vozila i horizontalni plakati različitih dimenzija na kosinama.
 • U svakom vozilu u našoj mreži klijentima je na raspolaganju minimum 5 pojedničanih klasičnih površina za brendiranje, a konkretna informacija o njihovom broju i tipu na raspolaganju je prilikom odabira linija i planiranja same kampanje.
 • Pored klasičnih oglasnih površina moguće je brendiranje podova, plafona, sedišta, ručki, kao i postavka hengera, stikera i voblera na za to predviđenim mestima u vozilu.


WHY USE TRANSIT ADVERTISING

Advertising that appears inside and on the outside of public transport vehicles involves 97% of the total population in areas with public transport. Promotion and visibility of a message may be directed towards the general public or towards a chosen target group of consumers. 83% of passengers buy something in the first 10 minutes after leaving the vehicle. This kind of a message cannot be ignored - it is not a computer that you can shut down, a telephone that you can turn off, or a TV channel that you can change. Considering all of the above-mentioned facts, we may conclude that consumers of products make up the majority of users of public transport services, which makes bus advertising a logical choice for a communication channel.

Our offer includes "all-in-one" package:

 • renting of advertising space,
 • printing of vinyl graphics/posters,
 • painting (wrapping) of buses/placing posters,
 • lamination (protection of vinyl graphics/posters),
 • warranty on vinyl graphics/posters in case of damage during the term of the Agreement
 • maintenance of vinyl graphics/posters
 • removal of vinyl graphics/posters upon expiration of the term of the Agreement.

Outdoor branding

Outdoor branding of vehicles means full exterior wrap of vehicles from our network, achieved by wrapping the whole vehicle with different kinds of vinyl graphics according to conceptual designs of our clients.

Indoor branding

 • Clients' campaigns inside a vehicle can be realized by using available indoor surfaces suitable for branding, depending on the kind and type of a vehicle.
 • Basic offer consists of classical posters, standard bus indoor posters, bus indoor backlight posters, vertical posters in double-sided poster panels placed in various segments of a vehicle, and horizontal posters of different dimensions placed on sloping edges.
 • We offer to our clients a minimum of 5 single classical surfaces suitable for branding in each vehicle belonging to our network, whereas the actual information about their number and type becomes available during the process of choosing public transport lines and planning the actual campaign.
 • In addition to branding of classical surfaces suitable for advertising, we provide the possibility of wrapping floors, ceilings, seats, handles, as well as placement of hangers, stickers, shelf wobblers in appropriate places inside a vehicle.


ZAŠTO BUS MEDIJ

Korišćenjem našeg medija Vaša oglasna poruka postaje zanimljiv sadržaj na mestima na kojima se vaša CILJNA GRUPA već nalazi po samoj prirodi prostora. Vaši potencijalni kupci su u mogućem dugotrajnom i učestalom kontaktu sa oglasnom porukom, u blizini prodajnog mesta, na kojem se vrlo brzo može realizovati Vaš krajnji cilj – prodaja proizvoda ili usluge zadovoljnom kupcu.


WHY USE BUS AS A MEDIUM

By using our medium your advertising message can become an interesting piece of information available at places your TARGET GROUP regularly attends. Your potential customers could be exposed to your advertisement frequently and over a longer period of time, in the vicinity of a point of sale where your ultimate goal could be accomplished in no time by selling a product or service to a satisfied customer.

 • 97% - POKRIVENOSTI UKUPNE POPULACIJE U SREDINAMA SA JAVNIM PREVOZOM
 • 18 SATI DNEVNO U SAOBRAĆAJU
 • 300 KM U PROSEKU PREĐE SVAKO VOZILO TOKOM DANA

Da bismo Vam pružili precizne informacije o našim uslugama (ponudama) pišite nam, a mi ćemo se potruditi da u što kraćem vremenskom periodu odgovorimo na sve Vaše upite.

 • 97% - PARTICIPATION OF THE TOTAL POPULATION IN AREAS COVERED BY PUBLIC TRANSPORT
 • 18 HOURS PER DAY IN TRANSIT
 • AN AVERAGE OF 300 KM COVERED BY EACH VEHICLE PER DAY

Spoljašnje brendiranje

Spoljašnje brendiranje vozila podrazumeva uslugu total spoljnog brendinga vozila iz naše mreže, presvlačenjem kompletnog vozila raznim vrstama folija prema idejnom rešenju klijenta. Novina koju donosi INFO MEDIA GROUP jeste parcijalno brendiranje spoljašnjosti, takozvani bus billboard na bočnim stranama vozila. Ova vrsta usluge donosi kvalitet mobilnosti u odnosu na fiksne bilborde, a smanjenjem troška produkcije u odnosu na total brending čini ovaj medij finansijski efikasnim i adekvatnim čak i za vremenski kraće kampanjete konkurentnim alternativama u OOH oglašavanju.

Outdoor branding of vehicles means full exterior wrap of vehicles from our network, achieved by wrapping the whole vehicle with different kinds of vinyl graphics according to conceptual designs of our clients. A new service introduced by INFO MEDIA GROUP is partial exterior branding, the so-called bus billboard, placed on lateral sides of a vehicle. Compared to fixed billboards, this kind of a service has an additional quality of mobility, whereas the reduction of production costs in comparison to full wrap makes this medium financially efficient and suitable even for shorter campaigns that might compete against the alternatives in OOH advertising.

Unutrašnje brendiranje

 • Kampanje klijenata u unutrašnjosti vozila moguće je realizovati korišćenjem raspoloživih površina za brendiranje u samim vozilima u zavisnosti od vrste i tipa vozila.
 • Osnovnu ponudu predstavljaju klasični plakati, bus indoor standardi, bus indoor backlight, uspravni, postavljeni u razdelnicima po segmentima vozila i horizontalni plakati različitih dimenzija na kosinama.
 • U svakom vozilu u našoj mreži klijentima je na raspolaganju minimum 5 pojedničanih klasičnih površina za brendiranje, a konkretna informacija o njihovom broju i tipu na raspolaganju je prilikom odabira linija i planiranja same kampanje.
 • Pored klasičnih oglasnih površina moguće je brendiranje podova, plafona, sedišta, ručki, kao i postavka hengera, stikera i voblera na za to predviđenim mestima u vozilu.


Indoor branding

 • Clients' campaigns inside a vehicle can be realized by using available indoor surfaces suitable for branding, depending on the kind and type of a vehicle.
 • Basic offer consists of classical posters, standard bus indoor posters, bus indoor backlight posters, vertical posters in double-sided poster panels placed in various segments of a vehicle, and horizontal posters of different dimensions placed on sloping edges.
 • We offer to our clients a minimum of 5 single classical surfaces suitable for branding in each vehicle belonging to our network, whereas the actual information about their number and type becomes available during the process of choosing public transport lines and planning the actual campaign.
 • In addition to branding of classical surfaces suitable for advertising, we provide the possibility of wrapping floors, ceilings, seats, handles, as well as placement of hangers, stickers, shelf wobblers in appropriate places inside the vehicle.

Brendiranje autobusa – Info Media Group raspolaže sa jedinstvenom nacionalnom mrežom vozila gradskog prevoza sa širokim portfoliom pojedinačnih usluga, a sve to podržano regionalnim iskustvom i ekspertizom i stručnim, lokalnim prodajnim timom. Našim spektrom usluga omogućavamo Vam brendiranje vozila (svetleći panoi, plakati, potpuno brendiranje unutrašnjosti vozila folijom…), brendiranje vozila javnog gradskog prevoza spolja, i sprovođenje promocija.

Mi smatramo da je važnost dobrog marketinga i efektne reklame jako bitan na današnjem tržištu koje je preplavljeno različitim brendovima. Da biste se izdvojili iz tog mora, potrebno je da Vašu reklamnu poruku vidi i zapamti što veći broj građana, zato je bus advertising odličan izbor. Užurbanost modernog života ne dozvoljava pojedincu da više od par sekundi posveti određenoj reklami. Zato je jako bitno da ona bude efektna, često prisutna i vizuelno dostupna. A koje je bolje mesto za to od gradskog prevoza? Preko 80% građana je videlo brendirana vozila. Stalnim izlaganjem pogledima građana u njihovoj svesti Vaš brend postaje prepoznatljiv. A to je upravo ono što je cilj svake reklamne poruke. Na teritoriji Beograda 2/3 stanovništva svakodnevno koristi usluge javnog gradskog prevoza. Jedna vožnja u proseku traje 30 minuta, kako kaže statistika, dok u špicu može trajati i do sat vremena. Tako da, sigurno nećete pogrešiti ako se odlučite za bus advertising jer možete biti sigurni da će vašu reklamu videti minimum 80% građana. Brendiranje autobusa Vam pruža usluge reklamiranja na vozilima gradskog prevoza, pa tako vozila na neki način postaju pokretni bilbordi.

Ono što predstavlja veliku prednost kod ovakve vrste oglašavanja, odnosno takozvani bus advertising, jeste to što se ovakva vrsta poruke ne može ignorisati, a istovremeno stiže do velikog broja ljudi i više različitih ciljnih grupa. Bus advertising, odnosno reklama na vozilu, podrazumeva uslugu total spoljnog brendinga vozila, presvlačenjem kompletnog vozila raznim vrstama folija prema idejnom rešenju klijenta. Novina koju smo mi uveli jeste parcijalni bus brending, takozvani bus billboard na bočnim stranama vozila. Ova vrsta usluge donosi kvalitet mobilnosti u odnosu na fiksne bilborde pa samim tim dobijate pokretni bilbord, odnosno pokretnu reklamu. Što se tiče unutrašnjeg bus brendinga ili takozvane reklame u vozilu ona može biti veoma efektna poruka velikom broju potrošača, pa samim tim i potencijalnih kupaca. Pošto se kroz unutrašnjost vozila bus advertising provlači u vidu plakata i svetlećih panoa, samim tim je odlično sredstvo za privlačenje pažnje. Bus advertising omogućava detaljno informisanje putnika o proizvodima, popustima, članskim kartama i ostalim korisnim i zanimljivim podacima. Bus advertising predstavlja najbrže, najlakše i najefektnije oglašavanje. Reklamna poruka brzo stiže do svih građana, pa samim tim i onih koji ne koriste internet ili televiziju. Ukoliko želite da vaš oglas vidi što veći broj ljudi, a niste sigurni kom mediju poveriti ovakvu vrstu oglašavanja, brendiranje autobusapredstavlja pametno uložen novac.

Ostavite komentar
Ocenite firmu

  Firme u blizini

  Web design NormaReclamare marketing, Vojvode Stepe 321, Voždovac, Beograd
  Goldberg Media Outdoor, Pop Lukina 17, Savski venac, Beograd
  MG Pink marketing agencija, Jurija Gagarina 12a, naselje Belville, Novi Beograd, Beograd
  Marketing agencija ArtSpot, Majke Jevrosime 6/14, Stari grad, Beograd
  Mega Flyer Distribucija reklamnog materijala, Radivoja Koraća 4, Vračar, Beograd
  E - Marketing Mega Flyer, Radivoja Koraća 4, Vračar, Beograd
  E - Marketing Mega Flyer, Radivoja Koraća 4, Vračar, Beograd
  Led bilbord oglašavanje, Bulevar Oslobođenja 383b, Voždovac, Beograd