Stambena zgrada 3 - Design N2

0
Projekat za stambenu zgradu urađen od strane firme za projektovanje i dizajn Design N2.Proces izrade projekta, potrebna dokumentacija i proces izgradnje. Lokacijski uslovi, građevinska dozvola i prijava radova.Postupak korak po korak uz pomoć i saveteZAHTEV za LOKACIJSKE USLOVE, odnosno AKT O URBANISTIČKIM USLOVIMA podnosite u Opštini, Odellenju za urbanizam i komunalno-stambene poslove. Uz ZAHTEV treba da priložite:IZVOD IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE ili POSEDOVNI LIST, koji se dobija u Opštinskom sudu – zemljišno knjižno odeljenje - GRUNTOVNICA;KOPIJU PLANA koju možete dobiti u Službi za KATASTAR nepokretnosti;KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN koji je urađen od strane ovlašćenog geodetskog biroa. Spisak ovlašćenih biroa možete naći na oglasnoj tabli KATASTRA. Ovaj plan mora da sadrži ucrtanu Vašu parcelu sa svim dimenzijama, visinskim kotama, infrastrukturom, kao i postojećim objektima na vašoj (ako ih ima) i na susednim parcelama. To je podloga za:SITUACIONI PLAN i IDEJNI PROJEKAT sa pratećim tehničkim opisom, na kome treba da bude prikazan položaj, spratnost i veličina budućeg objekta (koji želite da gradite), obračun NETO i BRUTO površina, primenjeni konstruktivni sistemi i načini gradnje sa materijalizacijom, kao i planirani priključci na mesnu infrastrukturu. Ovaj deo tehničke dokumentacije izrađuje Projektni biro (projektanti objekta). ZAHTEV treba da predate na PISARNICI u Opštini. Referenti pribavljaju potrebnu dokumentaciju a na Vama je da platite prateće obaveze i administrativne takse. Nakon toga, Vaše je samo da sačekate da Vam se izrade i isporuče:URBANISTIČKI USLOVI - LOKACIJSKI USLOVITEHNIČKI USLOVI koji se odnose na priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, PRETHODNI I TEHNIČKI USLOVI za priključenje na elektro distributivni sistem - mrežu, MIŠLJENJE Ministarstva odbrane o potrebi gradnje skloništa-zaklona, ostali USLOVI-SAGLASNOSTI, ako su potrebni LOKACIJSKI USLOVI, su dokumenta koja objedinjuju sve gore navedeno i predstavljaju dalju osnovu za izradu: GLAVNOG PROJEKTA. Design N2, na osnovu IDEJNOG REŠENJA ili PROJEKTA, zavisno od potrebne dokumentacije za predmetni objekat.Nakon završenog GLAVNOG PROJEKTA treba da ga odnesete drugom izabranom projektnom birou koji će izvršiti TEHNIČKU KONTROLU PROJEKTA i o tome Vam dati IZVEŠTAJ u dva primerka. Na svakom primerku projekta će udariti pečat na kome mora da stoji: PROJEKAT SE PRIHVATA. U ovom delu Vam možemo i mi pomoći ako Vam je potreban savet.Prema GLAVNOM PROJEKTU u Fondu za građevinsko zemljište regulišete obaveze za uređenje građevinskog zemljišta i za to dobijate DOKAZ o uređenju odnosa.- GLAVNE PROJEKTE (sa urađenom tehničkom kontrolom) i DOKAZ o uređenju odnosa treba da predate u Opštini, osam dana pre početka gradnje. Oni projekte POTVRĐUJU pečatom na koricama, jedan primerak (sa IZVEŠTAJEM) zadržavaju za arhivu, a tri Vama vraćaju. Vi jedan primerak (sa IZVEŠTAJEM) ostavljate sebi za dokumentaciju i kasniji tehnički pregled, a ostala dva projekta dajete izvođaču (izvođačima) radova, za njihove potrebe na gradilištu.Osam dana pre početka izvođenja radova potrebno je izvršiti prijavu radova organu nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju, zatim dati naziv izvođača, odrediti početak izvođenja radova i orijentacioni rok završetka izgradnje. Takođe je potrebno angažovati geometra da IZVRŠI OBELEŽAVANJE objekta.Po izradi temelja treba da tražite od izvođača radova da priloži geodetski snimak izgrađenih temelja (to je inače obaveza izvođača, ali se retko radi).Po završenoj gradnji, od Opštine tražite da se sastavi komisija za prijem i izvrši TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA i da Vam se izda UPOTREBNA DOZVOLA.Po dobijanju UPOTREBNE DOZVOLE treba istu odneti u KATASTAR nepokretnosti kakao bi se objekat „ucrtao“. IDEJNI PROJEKAT Za neke objekte izrada Idejnog Projekta nije obavezna, odnosno može se preći odmah na izradu Glavnog Projekta.Idejnim projektom se definišu položaj i kapacitet objekta na utvrđenoj lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijske koncepcije objekta i statička i dinamička provera glavnih elemenata konstrukcije, izbor građevinskih materijala, instalacija i mogućnost smeštaja opreme, obezbeđenje nesmetanog kretanja lica sa posebnim potrebama u prostoru, mere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, da nije pogoršana upotrebljivost susednih objekata, mere zaštite od požara u vidu koncepcije zaštite od požara, procenjena vrednost objekta, organizacioni elementi izgradnje, održavanja i dr.Urađeno IDEJNO REŠENJE, sa kojim ste bili zadovoljni i ako (u međuvremenu) nije bilo izmena, prerađujemo i modifikujemo u IDEJNI PROJEKAT.Ako ste se u međuvremenu predomislili u vezi nekih elemenata ili niste zadovoljni sa nekim elementima, radimo korekciju, ali sada samo u granicama dozvoljenih dimenzija i spratnosti, dok ne budete zadovoljni dobijenim rešenjem. IDEJNI PROJEKAT obavezno sadrži:situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru (sve osnove, karakteristične preseke, izglede), namenu objekta; tehnički opis i planiranu investicionu vrednost objekta, statičku analizu glavnih nosača - noseće konstrukcije, analizu instalacija koja se izrađuje radi utvrđivanja koncepcije ovih instalacija, potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture, idejni projekat potrebnih pripremnih radova (saniranje terena i obezbeđivanje susednih objekata, formiranje novih i privremenih saobraćajnica, potrebnih privremenih načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture...) Tokom izrade IDEJNOG PROJEKTA, još uvek imate mogućnost da izvršite pojedine izmene u rasporedu prostorija i izgledu objekta. Rad sa varijantama otvara mogućnost sagledavanja prednosti, ali i mana pojedinih rešenja u funkcionalnom, konstruktivnom ali i finansijskom aspektu.Dat je primer rada sa varijantama: Sa urađenim Idejnim Projektom, Vi podnosite Zahtev za dobijanje Lokacijskih Uslova. U okviru LOKACIJSKIH USLOVA, na osnovu traženih parametara, dobićete sve potrebne prethodne uslove (uslove za elektro instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, grejanja ili energetskog snabdevanja, potrebne tehničke i sanitarne uslove kao i moguće uslove Zavoda za zaštitu spomenika, ili neke od ostalih specifičnih uslova koji direktno uslovljavaju funkciju, oblikovanje ili karakteristiku budućeg objekta), moguće uslove za specifična geomehanička ispitivanja, i opise za ostala potrebna mišljenja potrebna za izradu GLAVNOG PROJEKTA. Enterijer predstavlja unutrašnjost objekta. Na tom poslu radi tim arhitekata i dizajnera, kojima je glavni zadatak da osmisle uređenje prostora i raspored nameštaja u unutrašnjem prostoru.Pored nabrojanog, potrebno je uskladiti i urediti zidove, podove i plafone. Jednostavno rečeno, enterijer se uređuje kombinacijom materijala, boja, osvetljenja i nameštaja.Projektni biro Design N2 se bavi izradom kompletno tehničke i projektne dokumentacije za sve vrste objekata. Naša firma Vam nudi kvalitetna, stručna i profesionalna rešenja, koja predstavljaju kombinaciju našeg iskusva i Vaših želja. Glavni cilj je postizanje balansa između Vaših potreba i mogućnosti.Mi se bavimo se izradom projektne dokumentacije za sve vrste arhitektonsko građevinskih objekata: stambenih objekata: individualnih i višeporodičnih objekata, poslovnih objekata: projektovanje novih, kao i adaptacija i rekonstrukcija postojećih prostora, industrijskih objekata: za proizvodne ili potrebe skladištenja, sa svim pratećim tehnološkim elementima i potrebnom infrastrukturom, adaptacije i dogradnje građevinskih objekata, projektovanje enterijera, projektovanje sportskih objekata i terena, Izrada tehničke dokumentacije, kompletnog elaborata za proces legalizacije građevinskih objekata, Prethodna studija opravdanosti, Istraživanje podobnosti lokacije za gradjevinske objekte, Izrada dokumentacije za kredite, Konsultantskе uslugе, Izrada 3D modela enterijera, eksterijera i prezentacija objekata Izrada tehničke dokumentacije za proces ozakonjenja/legalizacije svih vrsta građevinskih objekata, po aktuelnoj Zakonskoj regulativi
Kategorija: Projektovanje Beograd
Podkategorija: Projektovanje stambenih zgrada Beograd
Objavljeno: 05.10.2020.
Ažurirano: 18.07.2020.
# ID Oglasa: 000718
Website: www.designn2.com