Dodaj firmu

Da li je za profesionalnog upravnika zgrade potrebno završiti neku školu ili kurs?

Da li je za profesionalnog upravnika zgrade potrebno završiti neku školu ili kurs?

Potrebno je da svako ko želi da postane profesionalni upravnik ispoštuje pravila, odnosno odredbe aktuelnog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. U pitanju je propis koji je zvanično objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 104/2016 i broj 9/2020.

Kako postati profesionalni upravnik?

U principu, svako fizičko lice koje to želi i ispunjava odredbe člana broj 52 trenutno važećeg Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Republike Srbije, ima pravo da stekne licencu za profesionalnog upravnika.

A u tom članu je navedeno da na prvom mestu mora da ima prethodno stečeno minimalno srednje obrazovanje i to u trajanju od 4 godine. Prilikom polaganja specijalističkog ispita za profesionalnog upravnika će svaki kandidat biti u obavezi i da dostavi relevantan dokaz o tome da je stekao zvanje IV stepena minimum.

Posle toga će biti u obavezi i da položi ispit za profesionalnog upravnika.

A nakon što sve to bude učinio, kandidat će steći zvaničnu licencu i biti upisan u Registar, za čije je vođenje zadužena Privredna komora Srbije.

Ispit za sticanje licence profesionalnog upravnika

Ministar u čijoj nadležnosti se nalazi i oblast stanovanja je zadužen za definisanje programa specijalističkog ispita, posle čijeg polaganja kandidati stiču licencu i bivaju upisani u Registar profesionalnih upravnika. Isto tako će nadležni ministar biti u obavezi i da odredi na koji način će biti organizovano polaganje tog ispita, ali i sve ostale uslove koji je neophodno da budu ispunjeni da bi neki kandidat stekao zvaničnu licencu za profesionalnog upravnika.

Međutim, svi koji su zainteresovani da steknu pomenuto zvanje imaju mogućnost i da pohađaju pripremnu obuku. A kako je u članu 52, trenutno važećeg Zakona o stanovanju i održavanju zgrada navedeno: „ Obuku za polaganje ispita iz stava 6. ovog člana organizuje Privredna komora Srbije, odnosno drugo pravno lice, po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove stanovanja na predloženi program obuke. “

Licenca koju kanddiat tom prilikom stekne se obnavlja u propisanom roku i uz ispunjenje zakonom definisanih pravila.

Idi na vrh strane