Agrotim plus d.o.o.

5.0 | 7 ocena
Ulica: Stari šor 116
Grad: Sremska Mitrovica
Agrotim plus d.o.o.
Telefon: 022/
Mobilni: 063/

O nama

AGROTIM PLUS D.O.O.

Sedište firme „Agrotim plus doo“ je na adresi Stari šor broj 116, u Sremskoj Mitrovici. Iza nas je tradicija dugog postojanja od preko 12 godina i iskustvo u oblasti vezanoj za matičenje životinja.

Osnovna odgajivačka organizacija – OOO

Prva u nizu od tri organizacije uključene u sistem sprovođenja odgajivačkog programa. Osnovna Odgajivačka Organizacija su pravna lica koja podležu orgeđenim minimalnim tehničkim uslovima koje moraju da poseduju kako dobila dozvolu za rad od nadležnog ministarstva.

Iste izvršavaju poslove predviđene zakonom i to:

 • vrši obeležavanje domaćih životinja po određenim normativima
 • učestvuje u odabiru kvalitetnih priplodnih grla na selekcijskim smotrama jednom godišnje
 • priprema dokumentaciju za sve što je u okviru nadležnosti
 • vrši uzorkovanje mleka i iste pripremljene šalje na obradu u ovlašćenu laboratoriju
 • vodi glavnu matičnu evidenciju na obrascima koje je propisala Glavna odgajivačka organizacija

Osnovna Odgajivačka Organizacija, bliže rečeno, vodi registre telenja, jagnjenja, jarenja, prašenja, ždrebljenja, laktacija, sprovodi kontrolu mlečnosti i produktivnosti, kontroliše odgajivanje u čistoj rasi, vrši trajno obeležavanje grla putem zakonom dozvoljenih metoda (žigosanje, tetoviranje) kao i putem ušnih markica.

Po završetku svih kontrola Osnovna Odgajivačka Organizacija priprema zahteve za ostvarivanje prava na subvenciju od strane države, priprema i raznu dokumentaciju koju odgajivač može da iskoristi u svrhu ostvarivanja raznih prava propisanih zakonom (pravo prečeg zakupa zemljišta, povoljni krediti, predpristupni fondovi i dr.).

Matičenje domaćih životinja

Osnovna Odgajivačka Organizacija predstavlja prvi stepenik u piramidi zvanoj matična evidencija. Ako proizvođač želi da uđe u sistem selekcije i matične evidencije, njegov prvi zadatak je da stupi u kontakt sa Osnovnom Odgajivačkom Organizacijom. Najčešće se radi o onoj Osnovnoj Odgajivačkoj Organizaciji koja već radi u toj regiji, iako proizvođač može da se odluči za bilo koju drugu. Zatim sledi drugi korak odnosno sklapanje Tripartitnog ugovora, koji predstavlja i pravnu osnovu za rad. U njemu su navedena sva prava i obaveze svih učesnika u lancu matičenja.

Posle toga Osnovna Odgajivačka Organizacija je u obavezi da pripremi neophodnu dokumentaciju stanja na gazdinstvu i izvrši selekcijsku smotru zajedno sa Regionalnom Odgajivačkom Organizacijom. Tok prilikom se vrši klasiranje grla i odabir onih koja ulaze u pečatni odnosno nulti zapat od kog kreće proces selekcije.

U odnosu na odabir Osnovne Odgajivačke Organizacije, proizvođač nema pravo odabira Regionalne Odgajivačke Organizacije, jer su iste teritorijalno podeljene po regionima. Dalji posao na selekciji i matičnoj evidenciji teče po Glavnom odgajivačkom programu, koji je propisan od strane Glavne Odgajivačke Organizacije, sa svaku vrstu domaće životinje ponaosob.

- Izuzetno važna karika u postupku selekcije jeste pravilno obeležavanje grla. Grla se obeležavaju ušnom markicom, tetoviranjem, mikročipom ili žigom. Trenutno obeležavanje usnom markicom i mikročipom obavlja veterinar, dok ostale vrši Osnovna Odgajivačka Organizacija.

- Kontrola produktivnosti predstavlja sledeći parametar koji je važan za selekciju i ekonomiku gazdinstva. Ona se odnosi na praćenje proizvodnih i reproduktivnih osobina domaćih životinja u cilju povećanja proizvodnje, ali i ekonomskog faktora gazdinstva. Naime, prate se telenja, jagnjenja, prašenja, količina mleka, hemijska analiza uzorka mleka, broj potomaka po jedinki, nastrig vune, prirast...

Uz povećanje udela grla koja utiču na poboljšanje proizvodnje, može se predvideti i buduća proizvodnja, što predstavlja bitan faktor u samom radu gazdinstva, jer se vlasnik na taj način može opredeliti za pravac sprovođenja svoje ekonomike poslovanja.

Osnovna Odgajivačka Organizacija priprema i vrši obradu sve neophodne dokumentacije, koju uz kontrolu i overu Regionalne Odgajivačke Organizacije prosleđuje na verifikaciju Glavnoj Odgajivačkoj Organizaciji.

Na osnovu navedenih stavki mogu se ostvariti određene benificije:

 • poboljšanje proizvodnih karakteristika zapata
 • ostvarivanje većeg profita iz poizvodnje (prodaja pedigriranog mleka )
 • ostvarivanje prava prečeg zakupa zemljišta u državnoj svojini
 • ulaženje u tokove raznih povoljnih kreditnih linija
 • ostvarivanje prava na subvenciju za genetsko unapređenje stočarstva

Osnovna Odgajivačka Organizacija Agrotim plus se bavi sprovođenjem Glavnih odgajivačkih programa na teritoriji APV i Republike Srbije, za sve vrste domaćih životinja – goveda, svinje, ovce, koze, živinu i konje, kao i genetičke resurse – nonijus, mangulice...

Naša firma predstavlja neku vrstu tehničko – pravne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima, u obradi zahteva, prijava, konkursa ne samo vezanih za stočarstvo već i za sve druge grane poljoprivrede.

Kontakt telefoni:

063/831 76 93
062/622 368
062/622 367

Možete nam se obratiti i putem email-a:

agrotimsm@gmail.com

Svojim celokupnim radom nastojimo da doprinesemo stvaranju kvalitetnih grla, stoke i živine, na našim prostorima, u cilju poboljšanja osobina istih u narednim generacijama, odnosno dobijanju kvalitetnih mesnih i mlečnih proizvoda od životinja sa farmi.

Matičenje domaćih životinja – krava, konja, ovaca, svinja, živine...
Obeležavanje i registracija životinja određenog gazdinstva.
Saveti pri dobijanju subvencija od države.
Uzgoj koka nosilja i tovnih pilića, kao i saveti za uzgoj istih.

Firma „Agrotim Plus doo“ Sremska Mitrovica.

Ostavite komentar
Ocenite firmu

  Iskustva i preporuke posetilaca

  Andrea Kovačević
  12.08.2015 12:31

  Najpouzdanija odgajivacka organizacija u Sremskoj Mitrovici i šire!