Vratite se na mobilnu verziju sajta
Timsoft izrada softvera ( 5.0 ) broj glasova: 3 2

Timsoft izrada softvera

Adresa: Viktora Novaka 6

Opština: Novi Beograd

Grad: Beograd

Kontakt

Mob: 062/ 761XXX062/ 761 383kliknite na XXX da vidite ceo broj

Osnovni proizvodi/usluge: softver, obrada podataka, finansije, knjigovodstvo

TIMSOFT IZRADA SOFTVERA


Sistemi za označavanje i opisivanje objekata poslovanja su sistemi koji u savremenom poslovanju zauzimaju najprioritetnije mesto u izradi informacionog sistema, a posebno tehničkih sistema, a uloga im je, u suštini, da urede skupove kako bi se postigao cilj da se sa što manje objekata proizvede što više finalnih proizvoda. Ne može se zamisliti uvođenje informacionog sistema bez sistema za označavanje i opisivanje koji je u potpunosti formalizovan, sa svim potrebnim podlogama, standardima i odgovarajućim aplikativnim softverom koji ga podržava.

Znači, sistem za označavanje i opisivanje svih objekata poslovanja ne predstavlja samo softversko rešenje, već kompletan sistem sa jasno definisanom organizacijom, standardima, nadležnostima i odgovornostima, zadovoljavajući na taj način sve zahteve serije standarda ISO 9000.

Označavanje objekata poslovanja omogućava unos I definisanje svih podataka neophodnih za funkcionisanje modula iz finansijskog I komercijalnog poslovanja (kontni okvir, poslovni partneri, materijalni objekti poslovanja, klasifikacije materijalnih objekata itd).

Sistem označavanja predstavlja uređeni, višedimenzioni skup entiteta poslovanja pri čemu sadržaj entiteta može da bude veoma složen po svojoj strukturi. Osnova sistema označavanja i opisivanja je identifikacija i opis elemenata entiteta, grupisanje prema sličnosti po unapred utvrđenim klasama i karakteristikama.

Podsistem za planiranje i upravljanje komercijalom i distribucijom namenjen je praćenju i upravljanju tokovima robe i informacija između poslovnog sistema i okruženja. Na informacije iz okruženja: zahtevi tržišta, uslovi nabavke, uslovi prodaje itd, sistem u interakciji reaguje preko svojih funkcija marketinga, nabavke, prodaje, zaliha, a sve u cilju što efikasnije proizvodnje i zadovoljenja zahteva tržišta.

Ovaj podsistem obuhvata ulaze materijala , robe i usluga sa evidencijom i praćenjem prateće dokumentacije koje pokriva funkcija Nabavke. Skladištenje sirovina, materijala, gotove robe kao i formiranje odgovarajuće dokumentacije pokriva funkcija Zaliha. Izlaz gotovih proizvoda kao i prateću dokumentaciju pokrivaju funkcije Prodaje i Manipulacije. Materijalno finansijske transakcije u okviru ovih funkcija obezbedjuju Kalkulacije nabavke i prodaje i Robno-materijalno knjigovodstvo.

Sve poslovne promene su svrstane u određene tipove dokumenata. Postupak rada sa dokumentom je u potpunosti formalizovan kroz poslovna pravila nad dokumentima. Poslovna pravila sa dokumentima se definišu zajedno sa korisnikom i u skladu sa zahtevima korisnika. Poslovna pravila omogućuju standardizaciju i unifikaciju rada sa dokumentima. Osim toga omogućen je striktan i formalizovan sled dokumenata po principu prethodi-sledi, gde je prethodni dokumenat ujedno i kontrolnik za sve dokumente koji slede.

Posebna osobenost ovog podsistema je njegova integralnost. Ona se ogleda ne samo u on-line upitima u stanja kako zaliha tako i realizacije dokumenata i transakcija, već i u tome da pojedine funkcije direktno formiraju sledbene dokumente ili transakcije koje se realizuju u okviru drugih funkcija. Iz porudžbenice kupca formira se nalog za otpremu po kojem se u skladištu potvrđuje otprema robe i automatski ažurira porudžbenica. Sve se to automatski odražava na stanje zaliha koje je na raspolaganju svim korisnicima.

Modul Zalihe obezbeđuje precizne informacije o stanju zaliha i njihovoj raspoloživosti. Stanje zaliha određenog proizvoda je u svakom trenutku vremena definisano sledećim količinama: na stanju, na kontroli kvaliteta, rezervisanim, neisporučenim, rasploživim, blokiranim, sigurnosnim, naručenim, početnog stanja i na reversu. Stanje zaliha se vodi i po serijama proizvoda i po lokacijama u skladištima.

Sve poslovne promene (dokumenti zaliha) su, prema načinu i stepenu uticaja na stanje zaliha, svrstane u određene tipove dokumenata. Postupak sa svakim određenim tipom dokumenta je u potpunosti formalizovan i zapisan u obliku poslovnih pravila. Poslovna pravila se mogu korisnički definisati i menjati, a programi će uvek ispratiti ono što je u njima zapisano. Na bazi poslovnih pravila se tokom izvršavanja ma koje transakcije nad zalihama izvodi i adekvatna knjigovodstvena obrada podataka u pozadini svake transakcije sa materijalom u skladištu. Dakle, puna integracija sa modulom Materijalno knjigovodstvo i modulom Glavna knjiga.

Za svaki određeni dokument nad zalihama se definišu vrste overe (od strane korisnika), a korisnici softverskog paketa imaju određena prava da formiraju dokument, prime ili izdaju materijal, izvrše popis ili neku drugu aktivnost nad stanjem zaliha koja se strogo kontroliše koristeći sistem za proveru privilegija. O svakoj izvršenoj promeni se vodi log (evidencija).

Projektna rešenja ovog softverskog modula nude dva nivoa rada. Prvi, niži nivo, namenjen je funkcionisanju softverskog paketa u početnim fazama rada jer omogućava formiranje promena nad zalihama unosom samo izvršnih dokumenata ( prijemnice, trebovanja, povratnice). Kasnije, na drugom nivou, kada se uključe i ostali moduli, kao što su Nabavka, Prodaja, Proizvodnja ili Održavanje, modul Zalihe omogućava da se na bazi nadređenih dokumenata, (naloga za prodaju, naloga za prijem, radnih naloga proizvodnje ili održavanja) mogu formirati sukcesivno izvršni dokumenti nad zalihama i o svakoj promeni vraćati informacija nadređenom dokumentu. Na taj način se korišćenjem ovih kontrolnika u svakom trenutku može videti status realizacije pomenutih naloga u smislu: planirano, realizovano, preostalo sa aspekta materijalnih stavki.

Kalkulacija cena može se vršiti na nivou pojedinačnih proizvoda ili celokupnog skladišta. Korisnik raspolaže prosečnom, planskom, nabavnom, prodajnom ili nakom drugom cenom (ako je definiše). Nivelacija cena se vrši po pojedinačnim proizvodima ili za sve proizvode. Unosom datuma važenja nove cene, obezbedjuje se brzo i jednostavno evidentiranje promena. Cenovnik za zalihe se formira i održava unosom određenih dokumenta (prijemnica, kalkulacija i sl.).

U ovom modulu je i rešenje za vršenje popisa zaliha. Popisne liste ili oznake za priveske za obeležavanje robe automatski se izrađuju. Popis se kontroliše preko označavanja datuma i vremena tako da nije potrebno izvršiti prekid rada da bi se on obavio. Izveštaj o višku i manjku robe prikazuje promene koje su se dogodile neposredno, pred i nakon popisa.

Napomena. Ovaj modul u potpunosti odgovara vašem zahtevu

Modul Upravljanje prodajom namenjen je praćenju i upravljanju procesom prodaje u preduzećima distributivnog, proizvodnog i uslužnog tipa. Projektovan je na tržišnim principima što podrazumeva mogućnost trenutnog uvida u stanje procesa prodaje i raspoloživost zaliha, u svakom momentu, bez čekanja na dodatne obrade, čime se omogućuje brzo i jednostavno reagovanje na promene tržišnih uslova. Jedan od osnovnih ciljeva koji se želi ostvariti primenom jednog ovakvog modula je rad bez improvizacija u poslovanju, daleko veća servisibilnost prema Vašim komintentima, unapređenje komunikacije unutar Vaše kuće kao i komunikacije između Vas i Vaših komintenata.

Osnovni zadatak modula Upravljanje prodajom je povećanje produktivnosti u vršenju osnovne delatnosti komercijale. Rad jednog ovakvog modula podrazumeva pretpostavku da je na radnim punktovima, gde se dešavaju poslovne promene vezane za prodaju instalirana po jedna ili više radnih stanica sa ili bez štampača. Takva koncepcija omogućuje povećanu tačnost i ažurnost u unosu, skraćuje vreme provere, manipulacije i obrade, obezbeđuje unos direktno sa originalne dokumentacije, potpuno elminiše redundantnost podataka, obezbeđuje trenutnu ažurnost zaliha i raspoloživost podataka preko računara svim korisnicima u sistemu (naravno već prema pravima pristupa i ovlašćenjima za rad).

Modul omogućava višedimenzione operativne analize prodaje i realizacije u cilju sagledavanja efekata i praćenje celokupnog procesa prodaje po svim važnim elementima i njihovim kombinacijama: asortimanu artikala i usluga, robnim grupama, kupcima, mestima isporuke, regionima i referentskim područjima kao marketinškim kategorijama, komercijalistima. Korisniku je na raspolaganju bogat izbor ekranskih pregleda, upita, izveštaja i dnevnika, što predstavlja snažan alat za vršenje svakodnevnih poslova jer se vrlo brzo dolazi do potrebnih informacija on-line pristupnim metodom, uz različite nivoe detaljnosti počev od pojedinačnih stavki, preko robnih grupa, do nivoa skladišta, regiona, vidova prodaje, tipova porudžbina itd.

Modul aktivno u jednom ili oba pravca razmenjuje podatke sa modulima: GL - Glavna knjiga, AR - Salda-konti kupaca, IN - Upravljanje zalihama, MA - Robno-materijalno knjigovodstvo, ID - Označavanje.

Osnovne funkcije modula su:

 • • Definisanje i distribuiranje prodajnih cena prodajnog asortimana kroz održavanje standardnih i specijalnih prodajnih cenovnika artikala i usluga
 • • Evidentiranje i praćenje ugovorenih uslova prodaje sa kupcima na godišnjem nivou ili po pojedinačnim ugovorima sa automatskom primenom u procesu poručivanja - periodične (ciklične ) i ugovorne porudžbine za artikle i usluge
 • • Praćenje tržišta sagledano kroz procese: Obrade zahteva tržišta, Obrade Ponuda kupcima, Obrade Porudžbina za artikle i usluge (Direktna porudžbina, Odložena porudžbina, Porudžbina-predračun, Račun-otpremnica, Gratis porudžbina, Interna porudžbina), Obradu Reklamacija, Obradu Naloga po reklamacijama, Formiranje Naloga za otpremu/Povraćaj od kupaca.
 • • Omogućuje proces automatskog fakturisanja realizovanih dokumenata prodaje / povraćaja i praćenje procesa fakturisanja uz pripremu elemenata za knjiženja u finansijama. (Korisnik se može opredeliti za pojedinačno ili zbirno generisanje faktura). Knjiženje računa u glavnu knjigu, odnosno salda-konti kupaca se odvija po pravilima koja definiše sam korisnik. Proces formiranja I izdavanja avansnih računa je potpuno automatizovan. Celokupan proces formiranja, štampe,kontiranja I slanja u glavnu knjigu I analitiku pdv-a avansnih računa (storno avansnih računa) je automatizovan.
 • • Ukoliko u momentu prodaje na zalihama nema dovoljno raspoloživih količina da se njima zadovolje zahtevane količine od strane kupca, pojedini tipovi porudžbina omogućuju odloženu isporuku po prispeću robe iz proizvodnje ili nabavke. Zapisom stavke porudžbine vrši se on-line rezervacija nad raspoloživim zalihama, za poznatog kupca. Ukoliko se artikli prate po dodatnom obeležju serije, onda se rezervacija vrši i po svakoj pojedinačnoj seriji. Korekcije u dokumentima su moguće sve do njihovog zatvaranja, odnosno knjiženja u finansijama
 • • Razrađen je algoritam određivanja krajnje prodajne cene uz adekvatnu primenu poslovnih pravila (cenu određuje komercijalista, primena specijalnih ili standardnih prodajnih cena). Prodajne cene se mogu definisati na nivou pojedinačnih skladišta ili preduzeća.
 • • Primena zakonske regulative o oporezivanju je spuštena na nivo pojedinačnih stavki porudžbine ali se definiše na nivou prodajnog dokumenta. Umesto komercijaliste o primenama važećih poreskih propisa brine računar.

Napomena. Ne postoji automatizovan proces izdavanja robe na lizing , te bi se morala uraditi dorada softvera.

Zadatak ovog podsistema je da na osnovu unete i obrađene dokumentacije omogući blagovremeno dobijanje finansijskih informacija o ulaganjima, izvorima finansiranja, prihodima i izdacima, prilivima i odlivima sredstava, likvidnosti sredstava, platežnoj sposobnosti, finansijskim tokovima, finansijskoj situaciji i finansijskom okruženju sa ciljem da se omogući kvalitetno odlučivanje na područjima finansijske politike i finansijskog upravljanja.

Vođenje knjigovodstva obuhvata poslove vođenja poslovnih knjiga, prijem, kontrolu i obradu knjigovodstvenih dokumenata na osnovu kojih se dokazuje da je nastala neka poslovna promena ili poslovni događaj. Ova dokumenta se dele prema mestu nastanka na spoljna (faktura dobavljača, izvod SPP, dostavnica dobavljača itd) i sopstvena (trebovanja, interna dostavnica, faktura kupcu, otpremnica, izdati virmani, čekovi itd); prema sadržaju na izvorna – kojima se dokazuje izvršenje neke poslovne promene: trebovanje, prijemnica, nalog blagajne itd. i na izvedena – sadrže spisak više izvornih dokumenata (dnevnik faktura, dnevnik trebovanja itd); Prema nameni na: pravdajuća – dokazuje se nastanak neke poslovne promene – priznanica, prijemnica, povratnica itd i na neposredna – olakšava se tehnika rada – nalog za knjiženje kojim se olakšava knjiženje poslovnih promena.

Na osnovu knjigovodstvene dokumentacije prave se analitički dnevnici (kupaca, dobavljača, blagajne, žiro-računa itd) periodični i godišnji izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha itd) .

Finansijski i knjigovodstveni moduli povezani su međusobno - informacije iz jednog modula automatski se formiraju i prenose u nadređeni modul (npr: gotovinske uplate kupaca/dobavljača iz blagajne automatski se prenose u analitiku kupaca/dobavljača, uplate i isplate iz platnog prometa u analitiku kupaca/dobavljača, aut. formiranje naloga glavne knjige u analitičkim modulima kupaca/dobavljača/blagajne/osnovnih sredstava/ličnih dohodaka i dr. i slanje naloga u modul Glavna knjiga) kao i sa modulima iz ostalih poslovnih podsistema (npr: automatsko formiranje i kontiranje faktura kupaca na osnovu naloga prodaje i njihovo slanje u modul SK Kupaca i slanje naloga za knjiženje u modul Glavna knjiga ).

Podsistem za finansija i knjigovodstva se sastoji od sledećih softverskih modula:


Snažni upiti su neophodno sredstvo za efikasno pružanje odgovora na razna pitanja postavljena iz samog preduzeća ili od strane kupaca. Do podataka o otvorenim stavkama pristupa se preko modula Salda-konti kupaca, koji predstavlja interaktivni upravljački podsistem koji omogućava unos i obradu svih vrsta dokumenata (definiše ih korisnik u šifarniku tipova dokumenata), koji omogućava uparivanje otvorenih stavki (uplate i fakture), priprema podatke za opomenu, obradu spornih potraživanja, obradu kamata.

Razvrstavanje neplaćenih faktura vrši se po periodima koji odgovaraju preduzeću, gde se kao faktor razvrstavanja koristi datum fakture ili datum DPO. Izveštaji po vremenskim intervalima daju se ili zbirno, ili detaljno po šifri kupca.

Automatsko računanje valute plaćanja, datuma do koga važi kasa skonto i iznosa kase skonto na osnovu definisanih uslova plaćanja, datuma nastanka DPO i iznosa fakture.

Analitičke kartice otvorenih stavki se štampaju po svakom kupcu po svim vrstama promena (fakture, uplate, st.uplate, st.fakture) ili po kontima (kupci, avansi, kamate, itd.).

Posebnu celinu čine programi za računanje kamata (simulacija obračuna i stvarni obračun kamata) na osnovu ostatka duga (otvorene stavke) i na osnovu kašnjenja uplate u odnosu na datum DPO (zatvorene stavke). Metod računanja kamate je po principu konformnih kamatnih stopa.

Ostale funkcije modula:

 • • Veliki broj upita i izveštaja (sumarnih i detaljnih) po kupcima, periodima, kontima, valuti plaćanja, organizacionima jedinicama, tipovima dokumenata. Parametarska selekcija u zahtevu za formiranjem izveštaja.
 • • Automatski prenos u Glavnu knjigu uparenih uplata (dokumenata koja se analitički vode na različitim kontima).
 • • Automatska knjiženja svih promena.
 • • Analiza očekivanog priliva novčanih sredstava (na osnovu ostatka duga i valute plaćanja) po kupcima i periodima.
 • • Automatsko ili pojedinačno uparivanje uplata i faktura.
 • • Obradu spornih potraživanja (pregled faktura koje su kandidati za prenos na sporna potraživanja, pregled faktura koje su prebačene na sporna, prenos na sporna, knjiženje spornih potraživanja u glavnu knjigu na osnovu unetih šema za kontiranje, storno spornih).
 • • Korekciju obračunate kamate i štampu kamatnih listova, storno obračunate kamate, analize obračunate kamate po kupcima i periodima, knjiženje kamate (u anal.kupaca i glavnu knjigu).
 • • Veliki broj uslužnih programa koji omogućavaju korekciju greške bez storniranja dokumenta (prenos dok.sa kupca na kupca, prenos povezane uplate sa jedne fakture na drugu itd).
 • • Štampa knjige izlaznih računa

Modul Salda-konti dobavljača predstavlja potpun sistem kontrole plaćanja. Modul optimizira korišćenje raspoloživih novčanih sredstava omogućavajući korisniku izbor najboljeg vremena za plaćanje faktura sa ciljem iskorišćenja dobijenih popusta od dobavljača.

Omogućava izbor sopstvenog režima plaćanja, izborom plaćanja preko čekova ili drugih načina plaćanja, izborom između automatskog ili ručnog određivanja plaćanja.

Omogućava parcijalno plaćanje računa.

Prognoziranjem potrebnih sredstava u dužem periodu, poboljšava se informisanost i minimizira gubitak prihoda po osnovu kamata.

Obaveze plaćanja vode se na nivou preduzeća, na nivou nižih organizacionih jedinica i na nivou dobavljača.

Modul omogućava unos faktura, uplata, knjižnih pisama i povraćaja uplata, gde šifre dokumenta za napred navedene tipove dokumenata definiše korisnik, preko šifarnika tipova dokumenata.

Ostale funkcije modula:

 • • Brojači dokumenata mogu se unositi ručno ili ih sistem automatski generiše.
 • • Automatsko određivanje roka plaćanja, datuma kasas konta i iznosa kasas konta na osnovu unapred definisanih uslova plaćanja za pojedine dobavljače.
 • • Zajedno sa dokumentom unose se i knjigovodstveni stavovi za glavnu knjigu, koji se automatski procesom knjiženja prenose u modul Glavna knjiga, te nije potreban njihov ponovan unos. Na taj način izbegnuto je neslaganje između sintetičkih i analitičkih evidencija.
 • • Omogućava praćenje i evidentiranje dokumenata po ugovorima.
 • • Zatvaranje dokumenata i automatsko knjiženje izvršenih zatvaranja u glavnu knjigu.
 • • Mogućnost dobijanja velikog broja upita i izveštaja, kako sumarnih tako i detaljnih po najrazličitijim kriterijumima (po dobavljačima, po datumima promene, valuti plaćanja, datumima plaćanja, organizacionim jedinicama, tipovima dokumenata, kontima). Parametarska selekcija parametara za kreiranje izveštaja omogućava korisniku dobijanje tačno određene informacije (stanje određenog dobavljača, grupe dobavljača ili za sve dobavljače, analizu plaćanja određene klase dobavljača u određenom periodu itd).
 • • Evidentiranje profaktura. Automatsko povezivanje faktura sa profakturama.
 • • Za poslovne partnere koji su u isto vreme i kupci i dobavljači moguće je dobiti izveštaj ‘predlog o mogućoj kompenzaciji’ po periodima gde kompenzacione periode (3 perioda) korisnik definiše na ekranu za poziv izveštaja.
 • • Mogućnost dobijanja izveštaja iz tekućih i arhivskih evidencija.
 • • Automatizam zatvaranja perioda i kraja godine.
 • • Evidentiranje PDV-a, automatsko kontiranje. Obrada avansnih računa Štampa svih izveštaja koje se odnose na evodenciju pdv-a(KPR, Poreska prijava).

Modul Platni promet je snažan upravljački modul koji omogućava optimizaciju korišćenja raspoloživih, kako deviznih tako i sredstava u domaćoj valuti, kao i praćenje prometa novčanih sredstava preko žiro računa firme.

Osnovne funkcije modula:

 • • Modul omogućava praćenje prometa novčanih sredstava preko računa preduzeća i dobijanje informacija o stanju novčanih sredstava na računima preduzeća.
 • • Dobijanje informacija o ukupnom prilivu/odlivu novčanih sredstava po periodima i po vrstama priliva/odliva gde vrste priliva i odliva novčanih sredstava definiše korisnik preko šifarnika tipova dokumenata.
 • • Automatsko formiranje naloga za plaćanje i automatsko slanje naloga u banku .
 • • Pregled očekivanog priliva/odliva novčanih sredstava po periodima i poslovnim partnerima gde dužinu perioda definiše korisnik.
 • • Veliki broj ekranskih upita koji pružaju uvid u plaćanje (koji dokument je kada i kako plaćen).
 • • Omogućava izbor sopstvenog režima plaćanja izborom načina plaćanja.
 • • Automatsko zatvaranje stavki i prenos izvršenih zatvaranja u Glavnu knjigu.
 • • Veliki broj uslužnih programa koji omogućavaju prenos dokumenta sa jednog poslovnog partnera na drugog, sa jedne šifre dokumenta na drugu bez prethodnog storniranja.
 • • Evidenciju novčanih sredstava (unos, kontrola, prenos u GL) na žiro računima, kroz obradu dnevnog izvoda.

Modul Glavna knjiga predstavlja fleksibilan i pouzdan sistem upravljanja finansijskim poslovanjem prema kome su u integrisanom sistemu usmereni svi tokovi informacija.

Osnovne funkcije modula:

 • • Unos i obradu naloga kojima se u sistemu evidentiraju finansijski podaci o sredstvima i njihovim izvorima, rashodima i prihodima.
 • • Unos naloga.
 • • Saldiranje promena po periodima, gde broj i trajanje perioda definiše korisnik.
 • • Procentualnu distribuciju po kontima i mestima troška.
 • • Dobijanje velikog broja izveštaja (dnevnih, periodičnih, godišnjih) iz tekućih ili arhivskih evidencija , koji se koriste interno ili eksterno, sumarno ili pojedinačno za sve podatke ili za određenu grupu podataka. Opsege unosi korisnik na ekranima programa, koji kreiraju željene izveštaje.
 • • Stvaranje neophodnih elemenata, za ocenu rezultata rada i poslovanja preduzeća na osnovu knjigovodstvenih podataka i podataka računovodstvenog planiranja i njihovog međusobnog poređenja (Plan i analiza poslovanja preduzeća obrađeni su detaljno u modulu Plan i analiza).
 • • Povezanost sa drugim modulima iz paketa MOZAIKUS. Knjigovodstvene informacije formiraju se u izvornom modulu, tamo gde se dokument prvi put unosi. Formirane knjigovodstvene informacije automatski se prenose u Modul Glavna knjiga, tako da nije potreban njihov ponovan unos. Na taj način izbegnuto je neslaganje između analitičkih i sintetičkih evidencija po kontima.
 • • Obezbeđuje integalnost konta. Veze i međuzavisnost modula koje korisnik unapred definiše omogućavaju integralno funkcionisanje paketa. Modul za koji je definisano da je povezan sa nekim drugim modulom, ne može završiti period ili godinu, a da to prethodno nije uradio modul koji je sa njim povezan. Na taj način obezbeđen je princip integralnosti konta u Glavnoj knjizi. Na kontu moraju biti proknjižene sve promene koje se na njega odnose.
 • • Viševalutnost. Glavna knjiga je viševalutna (max 999 valuta) u sistemu. Sve knjigovodstvene promene koje se unose u drugoj valuti različitoj od 001 automatski se preračunavaju i vode u domaćoj valuti.
 • • Automatsko zatvaranje knjiga i formiranje početnog stanja za novu fiskalnu godinu.

Blagajna omogućava praćenje i evidentiranje gotovinskih novčanih sredstava (dinarskih i deviznih) koja se nalaze u blagajni preduzeća.

Pored praćenja prometa gotovog novca modul omogućava i praćenje prometa bonova i drugih vrednosnih hartija (blagajne bonova). Moguće je u svakom trenutku dobiti stanje bonova i vrednosnih hartija količinsko i finansijsko.

Kako se iz blagajne mogu vršiti različita plaćanja, korisniku je omogućeno da definiše različite vrste uplata/isplata iz blagajne kroz šifarnik tipova dokumenata i da na osnovu njega dobije analizu priliva/odlliva gotovog novca prema definisanim tipovima dokumenata, dnevno, po periodima ili za celu godinu.

Knjigovodstvene promene iz blagajne automatski se knjiže u modul Glavna knjiga.

Prodaja bonova

Osnovne funkcije modula su:

 • • Evidentiranje šifarnika vrsta priliva i odliva gotovog novca iz blagajne
 • • Evidentiranje šifarnika blagajni u preduzeću
 • • Evidentiranje vrsta bonova i hartija od vrednosti
 • • Unos i obrada naloga blagajne
 • • Formiranje dnevnika blagajne (u domaćoj valuti i u devizama)
 • • Izrada analitičke kartice
 • • Analizu priliva/odliva sumarno po vrstama i periodima za jednu blagajnu, grupu blagajni ili na nivou firme.
 • • Dobijanje stanja gotovine (u dinarima ili devizama) po blagajnama i na nivou cele firme na tekući datum ili na bilo koji datum iz prošlosti.
 • • Unos i obrada čekova građana
 • Modul je povezan sa modulima S.konti kupaca, S.k dobavljača, Platnim prometom, Glavnom knjigom.
 • Modul Robno-materijalno knjigovodstvo je kompaktan i sveobuhvatan sistem za vođenje evidencije protoka materijala kroz skladišta.
 • Osnovne funkcije modula su:
 • • Obavljanje transakcija (ulaza-izlaza), koji su se dogodili u udaljanim skladištima (koja nisu podržana računarskom mrežom) ili za evidentiranje naknadnih promena.
 • • Formiranje početnog stanja proizvoda u skladištima (otvaranje magacinskih i analitičkih kartica, početnih cena u cenovniku za zalihe i zapisa o početnim stanjima na njima).
 • • Popis i inventarisanje, rashod.
 • • Praćenje stanja zaliha u skladištu i u upotrebi i dobijanje različitih izveštaja (analitičkih i sintetičkih) nad zalihama.
 • • Formiranje šeme kontiranja i knjiženje transakcija u glavnu knjigu.
 • • Održavanje cenovnika za zalihe.
 • • Definisanje tipova poslovnih promena, poslovnih pravila, pravila za overavanje i prava pristupa (i rada sa skladištima) svim korisnicima aplikativnog softvera.

Modul omogućava klasifikaciju navedenih kategorija materijalnih stavki koje se prate u robne grupe za koje se definišu konta za knjigovodstveno praćenje zaliha u skladištu, kotna za evidenciju otpisa i konta ispravke vrednosti.

Posebna karakteristika je mogućnost praćenja istorijata kretanja sitnog inventara po osnovu promene zaduženja - reversima. Svakom promenom zaduženja se ažurira knjiga reversa uz mogućnost štampanja kartice zaduženja bilo po sredstvu ili po zaduženim licima.

Modul Robno-materijalno knjigovodstvo je u sprezi sa sledećim modulima: Zalihe, Obračun troškova, Pogonsko knjigovodstvo i Glavna knjiga.

Modul Osnovna sredstva omogućava evidentiranje Osnovnih sredstava u firmi i obavljanje svih transakcija na njima (Evidentiranje Početnog stanja, Nabavka OS, Prodaja OS, Otpis OS itd). Prilikom nabavke OS pored osnovnih podataka (šifre, dobavljača, naziva os, nabavne vrednosti, datuma nabavke , količine) u sistem se unose i dodatni podaci o OS neophodni za obračun Amortizacije , izradu Poreskog bilansa.

Svi obračuni su automatski. U svakom trenutku je moguće dobiti evidenciju o stanju OS u firmi. Sistem omogućava i simulaciju obračuna amortizacije .

Sistem omogućava klasifikaciju OS, podelu po lokacijama, lično zaduženje OS itd. U svakom trenutku može se dobiti stanje OS po klasama,lokacijama,Org.jed ,kontima,poreskim grupama.

Opšti podsistem pokriva poslove vezane za jedan od osnovnoh resursa svake organizacije, a to su ljudi.

Obezbeđuje evidentiranje različitih informacija o zaposlenima u cilju njihovog korišćenja za formiranje najrazličitijih upita i izradu različitih analiza o kadrovskoj strukturi zaposlenih. Kroz definisanje radnih mesta i njihovu sistematiztaciju dotiče se dela vezanog za samu organizaciju firme.

Pokriva sve poslove vezane za obračun zarada zaposlenih, obračun poreza i doprinosa po osnovu obračunatih zarada, kao i evidentiranje svih drugih vrsta odbitaka (fondovi, samodoprinosi, krediti). Takođe obezbeđuje automatizovano praćenje ostalih, nestandardnih primanja zaposlenih (prevoz, topli obrok, regres, otpremninu ).

Integralnost podsistema ogleda se u prirodnoj povezanosti i oslanjanju poslova obračuna ličnog dohotka na prethodno definisane i neophodne podatke kadrovske prirode (školska sprema radnika, radno mesto, radni staž ).

Opšti podsistem je otvoren za dogradnju poslova vezanih za identifikaciju judi i automatsku evidenciju radnog vremena zaposlenih, kao i evidenciju poseta poslovnih partnera I saradnika.

Opšti podsistem se sastoji od sledećih softverskih modula :

 • • Kadrovska ovedencija
 • • Obračun plata

Ovaj modul omogućava potpunu automatizaciju kadrovskih poslova, počev od definisanja radnih mesta, preko evidentiranja najrazličitijih podataka o zaposlenima, sve do velikog broja upita za razne analize.

Osnovne funkcije ovog modula su :

 • • Definisanje šifarnika - Definisanje informacija o školama, zanimanjima, dodatnim obrazovanjima i specijalizacijama.
 • • Sistematizacija radnih mesta - Definisanje radnih mesta i na osnovu već definisane organizacije firme pravljenje sistematizacije radnih mesta po organizacionim celinama.
 • • Prijem novih radnika - Automatizaciju poslova vezanih za prijem novih radnika počev od samog raspisivanja oglasa, preko evidentiranja svih prispelih pijava kandidata do automatskog štampanja povratnog pisma učesnicima konkursa.
 • • Početak rada - Evidentiranje najrazličitijih informacija o zaposlenima koje obuhvataju matične podatke, podatke o zavrsenim skolama, kursevima i specijalizacijama, staranim jezicima koje govore, prethodnim zaposlenjima, članovima porodice...
 • • Fotografija radnika - Za svakog radnika, pored uobičajenih poadtaka tekstualnog tipa, moguce je evidentiranje fotografije, i rad sa njom, bilo da se opredelimo za njeno smeštanje u samoj bazi ili na nivou samog file sistema.
 • • Samostalno dizajniranje i štampanje svih tipova rešenja - Korisnik može sam, za bilo koji tip rešenja, da sam dizajnira izgled rešenja, kroz dizajniranje standardnih delova teksta koji se pojavljuju kod svakog tipa rešenja. Posle toga se mogu štampati sva rešenja: ugovor o radu, rešenje o rasppoređivanju na novo radno mesto, rešenje o plaćenom/neplaćenom odsustvu, rešenje za godišnji odmor, rešenje o prestanku radnog odnosa ...
 • • Upiti za razne analize - Za razliku od većine programa koja do standarnih informacija dolazi ”preko zaposlenog” (najpre se pronađe zaposleni a onda sve informacije o njemu ), ovi upiti obezbedjuju dobijanje različitih zbirnih informacija o svim radnicima.

Modul obračuna zarada omogućava potpunu automatizaciju poslova obrade ličnih dohodaka, počev od automatskog generisanja standardnih vrsti primanja i radnih listi, pa sve do formiranja i štampanja viramna i naloga za upis.

Osnovne funkcije ovog modula su :

Evidentiranje matičnih podataka radnika - Neophodni podaci kadrovskog tipa za obračun plata se u slučaju nepostojanja automatizovane kadrovske evidencije mogu evidentirati kroz sam modul obračuna LD-a.

Neograničavajući broj isplata za jedan mesec - Broj isplata za jedan kalendarski mesec nije ograničen (na platu i akontaciju).

Automatsko generisanje radnih listi - U cilju lakšeg unošenja ulaznih podataka o prisutnosti na poslu, moguće je automatsko definisanje tipskih vrsti primanja na nivou organizacionih celina i njihovo posredno dodeljivanje svim zaposlenim u tim celinama, a zatim modifikovanje samo kod pojedinačnog broja ljudi kod kojih je ono neodgovarajuće.

Automatsko generisanje poreskih i bruto koeficijenata - Na osnovu važećih poreskih stopa, poslednje objavljene garantovane neto zarade (GNZ) i zbirne stope doprinosa (ZSD) za socijalno osiguranje za određenu grupu primanja, vrši se automatsko formiranje koeficijenata za preračun sa neto iznosa na bruto i obračun poreza.

Takođe je moguće korišćenje paketa i u slučaju da se zarade radnika računaju direktno u bruto iznosu.

Obračun - Obračun ličnog dohodka podrazumeva obračun neto iznosa, poreza, doprinosa, samodoprinosa, fondova i obustava (kredita), pri čemu je svaki od ovih obračuna tretiran kao samostalna celina, poredjanih i povezanih odgovarajućim redosledom.

Storniranje obračuna - Moguće je, ukoliko se ukaže potreba, stornirati kompletan obračun ličnog dohotka (sve gore pomenute posebne obračune), ili pak napraviti delimično storniranje obračuna koje podrazumeva storniranje od nekog od ovih posebnih obračuna, na dalje.

Veliki broj različitih tipova izvestaja - Veliki broj standardnih izveštaja koji su neophodni prilikom obračuna ličnog dohotka, kao što su : isplatni listić radnika, platni spisak, automatsko formiranje i štampanje svih tipova virmana, spiskovi za banke i nalozi za upis, zbirne rekapitulacije ( primanja, poreza, doprinosa ), kartica primanja, obrazac M4 . . .

Refundacije - Obračun svih grupa primanja koja se refundiraju i automatsko štampanje izveštaja za refundaciju (bolovanje preko 60 dana, porodiljsko bolovanje, invalidi rada )

Mogućnost obračuna prevoza i toplog obroka - Na osnovu evidentiranih podataka o prisutnosti na poslu potrebnih za sam obračun ličnog dohotka, moguć je obračun naknada za prevoz i topli obrok.

Napomena. Obračun zarada se prodaje kao poseban modul.

Komentari:

Borislav Milic

Subota, 13.08.2016. 04:49

Najkvalitetnije izradjivanje softverskih aplikacija visenamenskih mogucnosti za razna preduzeca i firme.Strucnost je na vrhunskom nivou a cene vise nego povoljne.Olaksajte sebi poslovanje,sve preporuke.

Kristina Milosevic

Nedelja, 05.06.2016. 08:02

Vrhunska firma za izradu aplikacia.Oznacavanje objekata poslovanja omogucava unos i definisanje svih podataka neophodnih za funkcionisanje modula iz finansijskog i komercijalnog poslovanja,kontni okvir,poslovni partneri,materijalni objekti poslovanja.

Miloš Marijanović

Petak, 14.08.2015. 09:27

Koristim njihov softver za finansije i knjigovodstvo. Vrlo laka obrada podataka. Prezadovoljan sam

Dragan

Ponedeljak, 11.11.2013. 12:35

Potrbna mi je izrada softvera za pracenje i rad voznog parka ovakav prilagodjen mojim potrebama .http://www.vinitysoft.com/help_vfm/en/module_1.htm?MenuState=AMOwAAEAAA== Koliko kosta izrada ovakvog softvera i za koje vremena bi bio uradjen.Softver bi bio u mom vlasnistvu i nebi bio ogranicen postavljanjem na jedan dva ili tri racunara.Hvala i puno uspjeha u radu

Mika Stojsic

Petak, 24.05.2013. 12:05

Molila bih Vas da mi dostavite ponudu za program za knjigovodstvenu agenciju kolika je cena,da li se iznajmljuje na mesecnom nivou ili se moze kupiti trajno, potrebna mi je jedna licenca posto sam sada registrovala agenciju i imam samo jedan racunar, telefon :060 60 80 276 ili email: mikastojsic@gmail.com